GPS ติดตามรถบรรทุก การบังคับใช้ GPS จากกรมขนส่ง

GPS ติดตามรถบรรทุก การบังคับใช้ GPS จากกรมขนส่ง

อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ GPS เริ่มมีการนำมาใช้ในปัจจุบันมากขึ้น อยากดูคนทราบดีว่า GPS ติดตามรถนั้น จะไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของบุคคลทั่วไปละองค์กรติดต่อไป เพราะทางด้านการกฎหมายแล้ว เริ่มมีการบังคับใช้ให้มีการติดตั้ง GPS ด้วย  ด้วยซึ่งในสมัยก่อนนั้น การติดตั้ง GPS จะขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานจะติดตั้งหรือไม่ติดตั้งก็ได้ แต่ตอนนี้ กฎหมายเริ่มออกมาบังคับใช้ GPS กับทางเจ้าของธุรกิจขนส่งต่างๆ ที่เราให้ความสำคัญ และนี่สาเหตุสำคัญที่ทำให้กรมการขนส่งทางบกกฎหมายเกี่ยวกับทางด้าน GPS  “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ซึ่งมีการกำหนดการใช้ร่วมกับรถโดยสารประจำทาง  10 ล้อขึ้น รถลากจูง ที่ต้องมีการติดตั้งระบบ gps เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการจัดการทางเดินขนส่ง หรือเรียกง่ายๆก็คือกรมขนส่งต้องการให้มีกฎหมายระบุ ต้องมี GPS ติดรถบรรทุกรถโดยสารทุกคัน เพราะเชื่อว่าวิธีนี้จะช่วยแล้วเรื่องของพฤติกรรมการขับขี่ต้องคอยให้บริการอีกทั้งยังส่งคุณช่วยแล้วเรื่องของอุบัติเหตุได้ด้วย จากสถิติที่ผ่านมา ตอนนี้เกิดอุบัติเหตุจากรถโดยสารและรถบรรทุก ผมว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนมากนั้นจะเกิดจากพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานรวมถึงการบริหารจัดการองค์กรนานๆด้วย เช่นพฤติกรรมที่ใช้รถอัตราความเร็วสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด พนักงานขับขี่เกินมาตรฐานของเวลาทรงพลทำให้มีอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลีย จนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุดูความเสียหายต่างๆขึ้นได้

ดังนั้นกรมการขนส่งทางบก จึงต้องการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการขนส่งโดยสารสาธารณะ จึงมีการจัดโครงการชีวิตมั่นใจทั่วไทยรถใช้  GPS ขึ้น เป็นการใช้ระบบ gps เครื่องติดตามและควบคุมพฤติกรรมรวมทั้งการบริหารต่างๆภายในองค์กรด้วยการใช้ GPS เป็นตัวการที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเข้าด้วยกันไปยังศูนย์บริการจัดการทางเดินรถของระบบกรมการขนส่ง ซึ่งในการส่งข้อมูลไปยังระบบกรมการขนส่งนี้จะส่งข้อมูลได้แบบเรียลไทม์  มีอะไรละเอียดต่างๆของข้อมูลอย่างชัดเจน ทั้งความเร็วรถ ข้อมูลการใช้ความเร็ว เวลาในการขับขี่ และตำแหน่งต่างๆติดตามรถชนนั้นๆ สิ่งเหล่านี้จะเป็นการช่วยที่ทำให้การบริหารจัดการภายในองค์กรได้ดีขึ้น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ อีกครั้งยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารด้านการขนส่งทางบกรายการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย

กรมการขนส่งทางบกออกกฎหมายกำหนดบังคับใช้รถโดยสารทุกประเภทแล้วรถตู้รถสองแถว ซึ่งมีการจดทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ต้องมีการติด GPS ที่มีลักษณะกระบวนการทำงานเป็นไปตามกรมการขนส่งโดยต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลถือวิธีการแก้ไขปัญหากับเครื่องบันทึกข้อมูลตามระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อทำการต่ออายุของทะเบียนรถได้ ซึ่งรถโดยสารตามระบบกรมขนส่งนี้จะยึดหลักกำหนดระยะเวลาของแต่ละประเภทรถโดยมีรายละเอียดต่างๆดังนี้

  • รถโดยสารสาธารณะ รถลากจูง และรถบรรทุก10 ล้อขึ้นไป ที่มีการติดตั้ง GPS จะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์บริหารจัดการเดินรถของกรมการขนส่งทางบกไม่เกินสิ้นปี 2559
  • รถโดยสารสาธารณะที่ยังไม่มีการติดตั้ง gps หากเป็นรถโดยสาร 2 ชั้น มีกำหนดติดตั้งไม่เกินรอบปีภาษี 2559
  • รถโดยสารประเภทอื่นๆ ต้องมีการดำเนินเรื่องการติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยภายในรอบปีภาษี 2560
  • รถลากจูงมีกำหนดติดตั้งภายในรอบปีภาษี 2560
  • รถบรรทุกสาธารณะมีกำหนดติดตั้งภายในรอบปีภาษี 2561
  • รถบรรทุกส่วนบุคคลมีระยะเวลาสำหรับดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยภายในรอบปีภาษี 2562